Bertík pomáhá 2017 - výzva

Nadační fond Albert v současné době nemá vyhlášenou výzvu do grantového programu Bertík pomáhá.

Výsledky grantového programu Bertík pomáhá 2017 najdete zde. Níže najdete znění výzvy Bertík pomáhá pro rok 2017, která je již uzavřená!

 

Co je grantový program BERTÍK POMÁHÁ 2017

Grantový program BERTÍK POMÁHÁ 2017 je určený na podporu rozvoje a vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně ohroženého prostředí. V roce 2016/2017 nahrazuje grantový program NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM a KÁVOMATY POMÁHAJÍ.

Zaměření grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2017

Aktivity podpořené z grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2017 směřují k podpoře rozvoje a vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně ohroženého prostředí. Konkrétně do této cílové skupiny patří:

 • Děti a mládež v zařízeních ústavní a ochranné výchovy
 • Děti a mládež s rizikovým chováním, resp. děti a mládež, které žijí ve složitých sociálních  a ekonomických podmínkách

 

Žádosti podané pod hlavičkou grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2017 mohou být zaměřeny na následující oblasti podpory:

I) Individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Příklady zaměření žádosti:

 • financování nákladů souvisejících se středoškolským,  vysokoškolským a vyšším odborným studiem (stravné, cestovné, náklady na učebnice, náklady na ubytování apod., z nadačního příspěvku nehradíme školné na soukromých SŠ, VOŠ, VŠ)
 • kurzy pro zvýšení odborné způsobilosti dětí a mládeže a odborné kurzy související s přípravou na budoucí povolání,
 • financování řidičských průkazů (s částečnou motivační finanční spoluúčastí budoucího řidiče a organizace),
 • proplacení zájmových aktivit dětí (různé druhy volnočasových kroužků - hudební, sportovní, fotografický, dramatický kroužek apod.) jako i sportovní nářadí, oblečení, hudební nástroje a jiné pomůcky pro děti, které navštěvují zájmové kroužky,
 • pravidelné doučování, příprava do školy nebo na budoucí povolání,
 • terapeutická i jiná odborná pomoc pro ohrožené děti a mládež aj.

Cílem je podporovat individuální rozvoj jednotlivců (prostředky nemá využívat např. dětský domov jako celek, ale cíleně klient instituce!). V projektové žádosti musí být uvedené konkrétní děti a jejich požadavky. Projekty by měly zajistit lepší integraci dětí do společnosti a snazší budování jejich vlastní sociální sítě. Projekty by měly být zaměřeny na integraci dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do společnosti.

II) Projekty komplexně postihující problematiku mládeže vstupující do samostatného života např. regionální program, který učí klienty hledat si práci, hospodařit s financemi, řešit partnerské a rodinné vztahy v místě, kde se děti nachází. (Nadační fond Albert nehradí náklady na ubytování a stravu na pobytových kurzech, preferuje přípravné aktivity v místě pobytu dítěte), tréninkové byty a pracoviště, Domy na půl cesty, apod.

III) Pravidelné preventivní aktivity s dětmi a mládeží s rizikovým chováním – jedná se o podporu pravidelných a cílených aktivit, které  se cíleně zaměřují na prevenci a práci s  rizikovými dětmi a mládeží a jejich rodinami (NZDM, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sanace rodiny, streetwork, terénní práce apod.).

Kdo může žádat o grant v rámci programu BERTÍK POMÁHÁ 2017

Do grantového programu se mohou přihlásit následující organizace:

 • neziskové, veřejně prospěšné organizace
 • rozpočtové nebo příspěvkové organizace, jejichž záměry jsou v souladu s cílem a posláním Nadačního fondu Albert.

Všechny přihlášené organizace musí mít sídlo na území ČR.

Regionální příslušnost žadatele v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2017

V rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2017  je vyhlášeno 36 regionů v rámci České republiky. Kampaň BERTÍK POMÁHÁ si dala za cíl, dostat se regionálně k pomáhajícím organizacím, co nejblíže a propojit ji tak s prodejnou Albert, kde se budou Bertíci sbírat. Žadatel se v rámci žádosti zařadí do jednoho z 36 regionů. Zařazení proběhne automaticky v interaktivním formuláři, kde zvolí na mapě prodejnu Albert, která je nejblíže jeho místu působnosti. Pokud žadatel působí ve více regionech, zaškrtne tu prodejnu, která je nejblíže místu, kde působí nejvíce, nebo, kde žadatel sídlí. Na jednu žádost je možné se zařadit jen do jednoho regionu.

Jaká je výše poskytnutých grantů v rámci grantového  programu BERTÍK POMÁHÁ 2017?

V rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2017 je stanovena maximální výše udělovaného grantu 55 000 Kč na organizaci v regionu (tedy každá organizace může žádat až o 55 000 Kč do každého regionu).

V každém regionu vybere správní rada Nadačního fondu Albert 2 projekty, které budou uveřejněny na hypermarketech Albert a na podzim 2016 jim budou moci zákazníci dát svůj hlas prostřednictvím žetonku – Bertíku. Projekt, který v daném regionu (region čítá 1-6 prodejen Albert) obdrží více Bertíku získá 55 000 Kč, druhý projekt získá 35 000 Kč. Projekty, které nebudou vybrány jako dva nejlepší projekty pro hlasování veřejnosti, ale přesto je správní rada vyhodnotí jako potřebné, mohou být podpořeny v rámci doplňkového grantování, kde maximální výška příspěvku 25 000 Kč.  

V doplňkovém grantování závisí výše určeného příspěvku na:

 • finančních možnostech Nadačního fondu Albert,
 • celkovém počtu podaných žádostí,
 • a samozřejmě kvalitě podané žádosti. 

Alokovaná výše grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2017: 3 700 000 Kč, z toho:

 • hlavní grantování v 36 regionech: 3 240 000 Kč
 • doplňkové grantování: 460 000 Kč

Nadační fond Albert si vyhrazuje právo nerozdělit všechny alokované prostředky.

Žadatelé o nadační příspěvek mohou podat maximálně 1 žádost do jednoho regionu. Žadatelé o nadační příspěvek mají možnost podat maximálně 3 žádosti o nadační příspěvek celkem.

Doba realizace projektu je maximálně 12 měsíců a může být zahájen nejdříve 1.1.2017 (projekt může trvat i kratší dobu než je jeden rok).

Na co NADAČNÍ FOND ALBERT neposkytuje finanční prostředky?

 • Nadační fond Albert neposkytuje půjčky a příspěvky na úhradu dluhů a na nákup nemovitostí, nehradí náklady za ubytování na pobytových kurzech.
 • Organizace si může uplatnit provozní náklady na projekt, jejichž celková výše nepřesáhne 10% celkové požadované částky.
 • Provozní náklady jsou:
  • Náklady na pronájem a správu kanceláře,
  • Náklady na pracovníky, kteří přímo nepracují s klienty, ale participují na projektu (účetní, fundraisera, apod.)
  • Kancelářské potřeby přímo nesouvisející s aktivitami projektu.
    

Jak podat žádost o grant v rámci v programu BERTÍK POMÁHÁ 2017 ?

Žadatelé mohou podávat žádosti o nadační příspěvkem až do 18.7.2016.

Žádost o nadační příspěvek se vkládá prostřednictvím online systému na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz

Registrace žadatele:

Nejdříve se zaregistrujte. Vpravo nahoře na www.nadacnifondalbert.cz najdete tlačítka Přihlášení/Registrace. Klikněte nejdříve na Registraci, vyplňte všechny kolonky.

V případě, že jste se již registrovali v minulém roce pro grantový program Nadační fond Albert dětem 2016, použijte svoje přihlašovací údaje z minulého roku.

Jako uživatelské jméno zadejte Vaše IČO a zvolte si heslo. IČO zadávejte v osmimístné podobě. Pokud máte IČO kratší, vložte před něj příslušný počet nul.

Přihlášení žadatele:

V „Přihlášení“ již zadáte jenom IČO a  heslo, které jste si zvolili.

Vložení žádosti:

Po přihlášení se dostanete do prostředí, které je určené pro správu vaší žádostí a posléze, pokud bude projekt vybrán k podpoře, i pro správu vašeho projektu.

Klikněte na tlačítko „Přidat nový projekt“. Objeví se vám tabulka se základními údaji o projektu, ty pečlivě vyplňte. Jakmile je uložíte, můžete se přesunout k samotnému formuláři žádosti, který najdete na záložce Formuláře a přílohy.

Formulář žádosti se vyplňuje online kliknutím na tlačítko „Vyplnit formulář“, můžete jej průběžně editovat a ukládat. Přímo do formuláře nahráváte i všechny povinné přílohy.

Jakmile jej jednou odešlete, možnost editace se pro vás uzamyká!

Žádost ani její přílohy již nezasíláte poštou!

Žádost lze odeslat jen se všemi povinnými přílohami! Povinnými přílohami žádosti jsou:

 1. Rozpočet projektu – povinné vždy!
 2. Reference od příjemce, partnera nebo kompetentního orgánu státní správy
 3. Doklady o kvalifikaci pracovníků (pokud žádáte na náklady na lidi)
 4. Kopie stanov / statutu / zřizovací listiny (Pokud organizace u NFA již v minulosti nežádala)
 5. Výroční zpráva

Žádost může být odeslána nejpozději do půlnoci 18.7.2016.

 

Jaká jsou hodnotící kritéria pro výběr projektu?

Přijaté žádosti posoudí hodnotící komise složená ze členů správní a dozorčí rady Nadačního fondu Albert. Při hodnocení se budou posuzovat následující kritéria:
1) Očekávaný přínos pro cílovou skupinu a region

 • dlouhodobý dopad projektu na cílové skupiny a na region, ve kterém působí,
 • pravidelnost poskytované pomoci, realizované aktivity, služby
 • reálnost očekávaných přínosů,
 • zhodnocení přínosů projektu z minulých let na konkrétních příkladech, případně z evaluací
 • odůvodnění potřebnosti projektu na konkrétních kazuistikách,
 • soulad s cílem a posláním Nadačního fondu Albert,

2) Obsahové a formální zpracování

 • jasnost, srozumitelnost, přehlednost,
 • jasně formulovaný a zdůvodněný cíl projektu,
 • jasný realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem,
 • jasná mechanika vyhodnocení výsledků.

3) Finanční stránka

 • hospodárnost, zdůvodnitelnost, přiměřenost a ověřitelnost naplánovaného rozpočtu,
 • 90% rozpočtu musí souviset s přímou prací s klienty,
 • Max. 10% rozpočtu mohou tvořit provozní náklady (provozní náklady nejsou dle kritérií NF Albert náklady na mzdy pracovníků, kteří přímo pracují s klienty)
 • Hodinové sazby dle jednotlivých pozic, které NF Albert proplácí:
  • Doučující/studenti - 80 Kč/hod
  • Terapeut/psycholog -300 Kč/hod
  • Sociální pracovník / streetworker -150 Kč/hod
  • Pedagogický pracovník (s odpovídajícím vzděláním)/speciální pedagog -150 Kč/hod
  • Koordinátor projektu – 180 Kč/hod
  • Odborný lektor – 200 Kč/hod
  • Administrativní pracovník - 100 Kč/hod

Hodinové sazby mohou být i vyšší než námi uvedené sazby. Nadační fond Albert ale proplácí jenom maximálně uvedené hodinové sazby. Doplatek sazby musí být hrazen z vlastních nebo jiných zdrojů organizace. V rozpočtové tabulce, přesně u mzdových nákladů identifikujte– hodinovou sazbu, počet odpracovaných hodin k požadované částce na pokrytí mzdy a výší odvodů). 

4) Realizovatelnost projektu

 • předpoklady žadatelů a jejich partnerů k realizaci projektu,
 • zkušenosti žadatelů v předloženém typu projektu.

5) Konkrétnost projektu

 • konkrétní a cílené zaměření projektu,
 • popis situace a potřeb konkrétních příjemců pomoci. 

6) Předchozí zkušenosti s organizací

 • zkušenosti s realizací projektů podpořených NF Albert v minulosti (monitoring NF Albert),
 • kvalita a úroveň odevzdaných závěrečných a průběžných zpráv minulých projektů.

 

S kým mohu konzultovat případné dotazy?

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte:

Karolína Matochová
k.matochova@nadacnifondalbert.cz
605 750 043

nebo

Petra Režná
p.rezna@nadacnifondalbert.cz
774 09 10 76Další články v této sekci +