Kávomaty pomáhají 2016 - výzva

1. Co je grantový program KÁVOMATY POMÁHAJÍ?

V průběhu roku 2012 začaly vybrané prodejny Albert měnit svůj vzhled a rozložení dle nového konceptu ONE. Tento koncept v sobě zahrnoval i automat na kávu a čaj, jehož výtěžek  pak Nadační fond Albert rozděluje místním neziskovým organizacím a zařízením, která se věnují práci se sociálně znevýhodněnými dětmi.

Díky tzv. kávomatům tak mohou zákazníci novým způsobem podporovat konkrétní organizace, které působí v jejich regionu.

Výtěžek z programu KÁVOMATY POMÁHAJÍ může být přidělen jen organizacím a zařízením působícím ve vzdálenosti do 30 km od kávomatu.

V současné době jsou Kávomaty na prodejnách v:

 • Brně,
 • Břeclavi, 
 • Děčíně,
 • Frýdku-Místku,
 • Havlíčkově Brodě,
 • Hranicích,
 • Jihlavě,
 • Jindřichově Hradci,
 • Kladnu,
 • Králově Dvoře, 
 • Krnově,
 • Kroměříži,
 • Nymburku,
 • Opavě,
 • Ostravě,
 • Písku,
 • Plzni,
 • Přerově,
 • Příbrami,
 • Rakovník,
 • Svitavách,
 • Šumperku, 
 • Trutnově,
 • Ústí nad Labem,
 • Vsetíně,
 • Vyškově,  
 • Znojmu, a
 • Žďáru nad Sázavou.


2. Zaměření grantového programu KÁVOMATY POMÁHAJÍ

Aktivity podpořené z grantového programu KÁVOMATY POMÁHAJÍ budou směřovat  k podpoře sociálně znevýhodněných dětí a mládeže. Konkrétně do této cílové skupiny patří:

a. Děti a mládež v zařízeních ústavní a ochranné výchovy
b. Děti a mládež s rizikovým chováním, resp. děti a mládež které žijí ve složitých sociálních  a ekonomických podmínkách

Žádosti podané pod hlavičkou grantového programu KÁVOMATY POMÁHAJÍ mohou být zaměřeny na následující oblasti podpory:

I) Individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Příklady zaměření žádosti:

 • financování nákladů souvisejících s vysokoškolským a vyšším odborným studiem (stravné, cestovné, náklady na učebnice, náklady na ubytování apod., z nadačního příspěvku nehradíme školné na soukromých SŠ, VOŠ, VŠ)
 • kurzy pro zvýšení odborné způsobilosti dětí a mládeže a odborné kurzy související s přípravou na budoucí povolání,
 • financování řidičských průkazů (s částečnou motivační finanční spoluúčastí budoucího řidiče a organizace),
 • proplacení zájmových aktivit dětí ( různé druhy volnočasových kroužků - hudební, sportovní, fotografický, dramatický kroužek apod.) jako i sportovní nářadí, oblečení, hudební nástroje a jiné pomůcky pro děti, které navštěvují zájmové kroužky,
 • pravidelné doučování, příprava do školy nebo na budoucí povolání,
 • terapeutická i jiná odborná pomoc pro problémové děti a mládež aj.

Cílem je podporovat individuální rozvoj jednotlivců (prostředky nemá využívat např. dětský domov jako celek, ale cíleně klient instituce!). V projektové žádosti musí být uvedené konkrétní děti a jejich požadavky. Projekty by měly zajistit lepší integraci dětí do společnosti a snazší budování jejich vlastní sociální sítě. Projekty by měly být zaměřeny na integraci dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do společnosti.

II) Projekty komplexně postihující problematiku mládeže vstupující do samostatného života např. regionální program, který učí klienty hledat si práci, hospodařit s financemi, řešit partnerské a rodinné vztahy v místě, kde se děti nachází. (Nadační fond Albert nehradí náklady na ubytování a stravu na pobytových kurzech, preferuje přípravné aktivity v místě pobytu dítěte), tréninkové byty a pracoviště, Domy na půl cesty, apod.

III) Pravidelné preventivní aktivity s rizikovými či neorganizovanými dětmi a mládeží – jedná se o podporu pravidelných a cílených aktivit, které které  se cíleně zaměřují na prevenci a práci s rizikovými dětmi a mládeží a jejich rodinami (NZDM, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sanace rodiny, streetwork, terénní práce apod.).

3. Kdo může žádat o grant v rámci programu KÁVOMATY POMÁHAJÍ

Do grantového programu se mohou přihlásit následující organizace:

 • neziskové, veřejně prospěšné organizace
 • rozpočtové nebo příspěvkové organizace, jejichž záměry jsou v souladu s cílem a posláním Nadačního fondu Albert.

 

Všechny přihlášené organizace musí mít sídlo na území ČR.

4. Jaká je výška poskytnutých grantů v rámci v programu KÁVOMATY POMÁHAJÍ?

V rámci grantového programu KÁVOMATY POMÁHAJÍ je stanovena maximální výše udělovaného grantu 50 000 Kč na 1 organizaci. Výšku přiděleného grantu vybraným žadatelům stanoví hodnotící komise Nadačního fondu Albert. Tato částka nemusí odpovídat žadatelem požadované částce ani výšce nasbírané částky na konkrétní regionální prodejně Albert. Výše určeného příspěvku závisí na:

 • finančních možnostech Nadačního fondu Albert (celkové částky za prodané nápoje na dané prodejně v daném období),
 • celkovém počtu podaných žádostí,
 • a samozřejmě kvalitě podané žádosti. 

 

Nadační fond Albert si vyhrazuje právo nerozdělit všechny alokované prostředky.

Žadatelé o nadační příspěvek mají možnost podat maximálně 2 žádosti o nadační příspěvek. 

Doba realizace projektu je maximálně 12 měsíců (projekt může trvat i kratší dobu než je jeden rok). Projekt může být zahájen nejdříve k 1. 1. 2016. 

Organizace mohou žádat o nadační příspěvek na rok 2016, i když ještě čerpají nadační příspěvek na rok 2015. V případě, že budou na rok 2016 vybráni k podpoře, obdrží finanční příspěvek na rok 2016 až po odevzdání a schválení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování za rok 2015 Nadačním fondem Albert.

5. Na co NADAČNÍ FOND ALBERT neposkytuje finanční prostředky?

 • Nadační fond Albert neposkytuje půjčky a příspěvky na úhradu dluhů a na nákup nemovitostí, nehradí náklady za ubytování na pobytových kurzech. 
 • Organizace si může uplatnit provozní náklady na projekt, kterých celková výše nepřesáhne 10% celkové požadované částky.
 • Provozní náklady jsou:
  • Náklady na pronájem a správu kanceláře,
  • Náklady na pracovníky, kteří přímo nepracují s klienty, ale participují na projektu (účetní, foundraisera, apod.)
  • Kancelářské potřeby přímo nesouvisející s aktivitami projektu.

 

6. Jak podat žádost o grant v rámci v programu KÁVOMATY POMÁHAJÍ ?

Žadatelé o nadační příspěvek zašlou e-mailem na adresu l.simkova@nadacnifondalbert.cz , v kopii na p.rezna@nadacnifondalbert.cz následující dokumenty: I. FORMULÁŘ ŽÁDOSTI, 2. FORMULÁŘ ROZPOČTU A 3. JEDNU ILUSTRAČNÍ FOTKU. 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A FORMULÁŘ ROZPOČTU naleznete ke stažení zde (nutné povolit makra v dokumentu!!!):
Žádost Kávomaty 2016
Rozpočet Kávomaty 2016

Žádost musí být ZÁROVEŇ podána i v písemné podobě a podepsaná statutárním zástupcem a orazítkovaná vaší organizací. Je nutné ji podat nejpozději do 30. 9. 2015a to poštou na adresu Nadačního fondu Albert (Radlická 117, 1580 00 Praha 5, k rukám Lucie Šimkové), ale zároveň i elektronicky na e-mailovou adresu: na l.simkova@nadacnifondalbert.cz,  v kopii na p.rezna@nadacnifondalbert.cz 

V elektronické podobě, prosím, posílejte jenom formulář žádosti, rozpočtu a ilustrační fotografii!!! Ostatní povinné a nepovinné přílohy posílejte jenom poštou. 

Na obálku a do předmětu e-mailu napište heslo KÁVOMATY POMÁHAJÍ 2016 a NÁZEV VAŠÍ ORGANIZACE. 

Na obálce se žádostí musí být razítko s datem nejpozději 30.9.2015.

Žádosti podané jiným způsobem nebo přijaté po termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

7. Povinné a nepovinné přílohy žádosti


Součástí žádosti (jenom zaslané poštou) musí být všechny povinné přílohy:

 • projektová žádost (1x)
 • rozpočet projektu (1x)
 • ilustrační fotografie k projektu – zaslaná pouze e-mailem (o výběru projektů rozhodují i zaměstnanci Alberta, pro jejichž bližší představu je fotografie výhodná. Fotografie konkrétního dítěte při výkonu činnosti, na jejíž realizaci žádáte peníze či jiné ilustrační foto, které přiblíží nezúčastněným lidem to, na co finance žádáte. Tato fotografie nebude nikde veřejně publikovaná.)
 • neověřená kopie dokladu o registraci (1x) – nemusí být v případě, že organizace získala od Nadačního fondu Albert grant v předcházejícím roce
 • neověřená kopie dokladu o přidělení IČ (1x) – nemusí být v případě, že organizace získala od Nadačního fondu Albert grant v předcházejícím roce
 • neověřená kopie statutu nebo stanov organizace, případně zakládací listiny (1x) – nemusí být v případě, že organizace získala od Nadačního fondu Albert grant v předcházejícím roce
 • výroční zpráva (1x)
 • vlastní vyjádření příjemce/klienta o významu poskytované služby, aktivity pro něj, pokud je projekt realizován opakovaně. Případně zjištění potřebnosti projektu a zájmu o něj v dané lokalitě.
 • reference od partnera nebo jiné organizace, se kterou jste spolupracovali na podobném projektu (1x), pokud jste s někým na podobném projektu spolupracovali. Případně vyjádření samosprávy, nebo OSPOD či jiných orgánů o přínosu či potřebnosti projektu v dané lokalitě.
 • doložení odborné kvalifikace členů realizačního týmu, kteří pracují přímo s klienty 

 

Součástí žádosti mohou být (nepovinné přílohy):

 • doplňující informace k řešenému problému (výstřižky z novin, články, odborné posudky, apod.),
 • kazuistiky dané problematiky,
 • úspěchy vaší organizace v dané problematice,
 • propagační materiály, apod.

 

8. Jaká jsou hodnotící kritéria pro výběr projektu?

Přijaté žádosti posoudí hodnotící komise složená ze zaměstnanců prodejen Albert a členů správní a dozorčí rady Nadačního fondu Albert. Při hodnocení se budou posuzovat následující kritéria:

1) Očekávaný přínos

 • dlouhodobý dopad projektu na cílové skupiny,
 • pravidelnost poskytované pomoci, realizované aktivity, služby
 • reálnost očekávaných přínosů,
 • zhodnocení přínosů projektu z minulých let,
 • odůvodnění potřebnosti projektu na konkrétních kazuistikách,
 • soulad s cílem a posláním Nadačního fondu Albert,

 

2) Obsahové a formální zpracování

 • jasnost, srozumitelnost, přehlednost,
 • jasně formulovaný a zdůvodněný cíl projektu,
 • jasný realizační plán s jednotlivými kroky a časovým harmonogramem,
 • jasná mechanika vyhodnocení výsledků.

 

3) Finanční stránka

 • hospodárnost, zdůvodnitelnost, přiměřenost a ověřitelnost naplánovaného rozpočtu,
 • 90% rozpočtu musí souviset s přímou prací s klienty,
 • Max. 10% rozpočtu mohou tvořit provozní náklady (provozní náklady nejsou dle kritérií NF Albert náklady na mzdy pracovníků, kteří přímo pracují s klienty)
 • Hodinové sazby dle jednotlivých pozic, které NF Albert proplácí:
  • Doučující/studenti - 80 Kč/hod
  • Terapeut/psycholog -300 Kč/hod
  • Sociální pracovník / streetworker -150 Kč/hod
  • Pedagogický pracovník -150 Kč/hod
  • Koordinátor projektu – 200 Kč/hod
  • Lektor – 200 Kč/hod
  • Administrativní pracovník - 100 Kč/hod

Hodinové sazby mohou být i vyšší než námi uvedené sazby. Nadační fond Albert ale proplácí jenom maximálně uvedené hodinové sazby. Doplatek sazby musí být hrazen z vlastních nebo jiných zdrojů organizace.

4) Realizovatelnost projektu

 • předpoklady žadatelů a jejich partnerů k realizaci projektu,
 • zkušenosti žadatelů v předloženém typu projektu.

 

5) Konkrétnost projektu

 • konkrétní a cílené zaměření projektu,
 • popis situace a potřeb konkrétních příjemců pomoci. 

 

6) Předchozí zkušenosti s organizací 

 • zkušenosti s realizací projektů podpořených NF Albert v minulosti (monitoring NF Albert),
 • kvalita a úroveň odevzdaných závěrečných a průběžných zpráv minulých projektů.

 

9. Jak postupovat při udělení grantu?

Žadatele vybraných projektových záměrů budeme e-mailem informovat o přidělení grantu a vyzveme je k doplnění či úpravě projektové žádosti nebo rozpočtu. Vybrané žadatele také zveřejníme na webových stránkách Nadačního fondu Albert (www.nadacnifondalbert.cz), v sekci Podpořené projekty – KÁVOMATY POMÁHAJÍ 2016.

Nadační fond Albert poté uzavře s vybraným žadatelem smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku.

Grant je vybraným žadatelům poskytován ve dvou splátkách, 75 % z přidělené částky po podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, 25 % z udělené částky po předložení závěrečné zprávy a závěrečném vyúčtování projektu.

Vybraný žadatel je povinen do jednoho měsíce od ukončení realizace projektu předložit Nadačnímu fondu Albert závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování v termínech stanovených ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku.

Formuláře pro závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách Nadačního fondu Albert. 

Součástí vyúčtování musí být i : 
- kopie dokladů, vedených a označených dle instrukcí v přílohách smlouvy, 
- evidence klientů dle jednotlivých podpořených aktivit,
- konkrétní kazuistiky, výsledky a zhodnocení očekávaných výsledků realizovaného projektu.

10. S kým mohu konzultovat případné dotazy?

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte:

Lucie Šimková
l.simkova@nadacnifondalbert.cz
607 748 002

nebo

Petra Režná
p.rezna@nadacnifondalbert.cz 
774 09 10 76Další články v této sekci +