Bertík pomáháInformace pro žadatele Bertík pomáhá 2025

 

Níže naleznete veškeré informace potřebné k přihlášení Vašeho projektu do grantového programu Bertík pomáhá 2025.

 

1. Co je grantový program BERTÍK POMÁHÁ 2025

Grantový program BERTÍK POMÁHÁ 2025 je určený na podporu rozvoje a vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně ohroženého prostředí. Souvisí s kampaní Bertík pomáhá, která bude probíhat na prodejnách Albert na podzim 2024.

 

 1. Zaměření grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2025

Aktivity podpořené z grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2025 směřují k podpoře rozvoje, vzdělávání a péče o psychické zdraví dětí a mládeže ze sociálně ohroženého prostředí. Konkrétně do této cílové skupiny patří:

 • Děti a mládež v zařízeních ústavní a ochranné výchovy
 • Děti a mládež s rizikovým chováním, resp. děti a mládež, které žijí ve složitých sociálních a ekonomických podmínkách

Žádosti podané pod hlavičkou grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2025  mohou být zaměřeny na následující oblasti podpory:

I) Individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a

mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Příklady zaměření žádosti:

 • financování nákladů souvisejících se středoškolským, vysokoškolským a vyšším odborným studiem (stravné, cestovné, náklady na učebnice, náklady na ubytování apod., z nadačního příspěvku nehradíme školné na soukromých SŠ, VOŠ, VŠ)
 • kurzy pro zvýšení odborné způsobilosti dětí a mládeže a odborné kurzy související s přípravou na budoucí povolání,
 • financování řidičských průkazů (s částečnou motivační finanční spoluúčastí budoucího řidiče a organizace),
 • proplacení zájmových aktivit dětí (různé druhy volnočasových kroužků - hudební, sportovní, fotografický, dramatický kroužek apod.) jako i sportovní nářadí, oblečení, hudební nástroje a jiné pomůcky pro děti, které navštěvují zájmové kroužky
 • pravidelné doučování, příprava do školy nebo na budoucí povolání,
 • letní tábory, školy v přírodě, školní lyžařské kurzy apod.
 • terapeutická i jiná odborná pomoc pro ohrožené děti a mládež aj.
 • příspěvek na sociální automobil

V projektové žádosti musí být uvedené konkrétní děti (vzhledem k GDPR stačí iniciály, křestní jméno) a jejich požadavky. Projekty by měly být zaměřeny na integraci dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do společnosti.

Dále pak je z nadačního příspěvku možná i podpora společných vzdělávacích aktivit zařízení. Návštěvy regionálních památek, sportovní výlety apod.

II) Projekty komplexně postihující problematiku mládeže vstupující do samostatného života např. regionální program, který učí klienty hledat si práci, hospodařit s financemi, řešit partnerské a rodinné vztahy v místě, kde se děti nachází. (Nadační fond Albert nehradí náklady na ubytování na pobytových kurzech, preferuje přípravné aktivity v místě pobytu dítěte), tréninkové byty a pracoviště, Domy na půl cesty, apod.

III) Pravidelné preventivní aktivity s dětmi a mládeží s rizikovým chováním – jedná se o podporu pravidelných a cílených aktivit, které se cíleně zaměřují na prevenci a práci s  rizikovými dětmi a mládeží a jejich rodinami (NZDM, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sanace rodiny, streetwork, terénní práce apod.).

IV. Psychoterapeutická pomoc dětem a mladým lidem ze sociálně ohroženého prostředí. (Psychologická a psychoterapeutická pomoc pro ohrožené děti, terapeutické pobyty, terapeutické pomůcky ...)

V. Podpora odborného vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi a mládeží

 

3. Kdo může žádat o grant v rámci programu BERTÍK POMÁHÁ 2025

Do grantového programu se mohou přihlásit následující organizace:

 • neziskové organizace, veřejně prospěšné organizace
 • rozpočtové nebo příspěvkové organizace, jejichž záměry jsou v souladu s cílem a posláním Nadačního fondu Albert.

Všechny přihlášené organizace musí mít sídlo na území ČR.

 

4. Regionální příslušnost žadatele v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2025

Grantový program BERTÍK POMÁHÁ 2025 je spojený s kampaní BERTÍK POMÁHÁ, která proběhne v hypermarketech Albert na podzim 2024. Kampaň si klade za cíl propojení prodejen Albert s organizacemi působícími v daném regionu, proto v rámci kampaně budou organizacím regionálně přiřazeny prodejny Albert, v nichž zákazníci rozhodnou o výši podpory jejich projektu.

 

5. Jaká je výše poskytnutých grantů v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2025?

V rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2025 si žadatel může podat žádost v maximální výši 50 000 Kč.

Žadatelé o nadační příspěvek mají možnost podat maximálně 2 žádosti o nadační příspěvek celkem (ale pouze v případě, že organizace působí v různých krajích nebo má více poboček).

Správní rada Nadačního fondu Albert zajistí odborné posouzení jednotlivých žádostí, ze kterých vybere projekty pro podzimní kampaň v prodejnách Albert. Hlasovací kampaň na prodejnách proběhne ve všech hypermarketech a vybraných supermarketech Albert v termínu 16.-29.10. 2024. Prodejny budou organizacím regionálně přiřazeny.

Celková alokovaná výše grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2025 je 4 000 000 Kč.

Nadační fond Albert si vyhrazuje právo nerozdělit všechny alokované prostředky v případě, že žádosti nebudou odpovídat stanoveným kritériím výběru.

Doba realizace projektu je maximálně 12 měsíců (projekt může trvat i kratší dobu, než je jeden rok). Projekt může být zahájen nejdříve 1.1.2025.

 

6. Na co NADAČNÍ FOND ALBERT neposkytuje finanční prostředky?

 • Nadační fond Albert neposkytuje půjčky a příspěvky na úhradu dluhů a na nákup nemovitostí.
 • Organizace si může uplatnit provozní náklady na projekt, jejichž celková výše nepřesáhne 10% celkové požadované částky. Provozní náklady jsou: Náklady na pronájem a správu kanceláře; náklady na pracovníky, kteří přímo nepracují s klienty, ale participují na projektu (účetní, fundraiser, PR pracovníka apod.)

 

7. Jak podat žádost o grant v rámci v programu BERTÍK POMÁHÁ 2025?

Žadatelé mohou podávat žádosti o nadační příspěvek od 20.5.2024 do 14.7.2024.

Žádost o nadační příspěvek se vkládá prostřednictvím online systému na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz

Registrace žadatele:

Nejdříve se zaregistrujte. Vpravo nahoře na www.nadacnifondalbert.cz najdete tlačítka Přihlášení/Registrace. Klikněte nejdříve na Registraci, která Vás přesměruje na  REGISTRAČNÍ SYSTÉM. V případě, že jste se loni již registrovali, nemusíte se již registrovat, ale rovnou se přihlašte (Přihlášení) pod vašimi přihlašovacími údaji.

REGISTRACE: Po kliknutí na Registrujte se, se Vám zobrazí registrační formulář, který vyplníte a odešlete tlačítkem Odeslat registraci. Po odeslání Vám na e-mail statutárního orgánu a vyplněné zodpovědné osoby přijde e-mail s přihlašovacími údaji. Přihlašovací jméno je Vaše IČ, heslo je automaticky vygenerováno. Následně se s danými údaji můžete přihlásit a vložit nový projekt. V případě, že máte technické problémy s vložením projektu, kontaktujte zástupkyně Nadačního fondu Albert.   

Po přihlášení si založte nový projekt v grantovém programu „Bertík pomáhá 2025“. Vyplňte žádost a rozpočet a samozřejmě doplňte povinné přílohy. Projekt nemusíte napsat najednou, můžete ho uložit jako „Koncept“ a následně dopracovat.

Žádost ani její přílohy již nezasíláte poštou! Žádost může být odeslána nejpozději do půlnoci 14.7.2024.

 

8. Jaká jsou hodnotící kritéria pro výběr projektu?

Přijaté žádosti posoudí hodnotící komise složená ze členů správní rady Nadačního fondu Albert. Při hodnocení se budou posuzovat následující kritéria:


1) Očekávaný přínos pro cílovou skupinu a region

 • dlouhodobý dopad projektu na cílové skupiny a na region, ve kterém působí,
 • pravidelnost poskytované pomoci, realizované aktivity, služby
 • zhodnocení přínosů projektu na konkrétních příkladech, případně z evaluací
 • odůvodnění potřebnosti projektu na konkrétních kazuistikách,

2) Obsahové a formální zpracování

 • jasnost, srozumitelnost, přehlednost,
 • jasně formulovaný a zdůvodněný cíl projektu,
 • jasná mechanika vyhodnocení výsledků.

3) Finanční stránka

 • hospodárnost, zdůvodnitelnost, přiměřenost a ověřitelnost naplánovaného rozpočtu,
 • 85 % rozpočtu musí souviset s přímou prací s klienty,
 • Max. 10 % rozpočtu mohou tvořit provozní náklady (provozní náklady nejsou dle kritérií NF Albert náklady na mzdy pracovníků, kteří přímo pracují s klienty)
 • Hodinové sazby dle jednotlivých pozic, které NF Albert proplácí:
  • Doučující/studenti  bez odborné kvalifikace– max.150 Kč/hod
  • Terapeut/psycholog –max. 800 Kč/hod
  • Sociální pracovník / streetworker – max. 200 Kč/hod
  • Pedagogický pracovník (s odpovídajícím vzděláním, které musí být doložené)/ speciální pedagog - max. 220 Kč/hod
  • Koordinátor projektu – max. 250 Kč/hod
  • Odborný lektor – max. 200 Kč/hod
  • Administrativní pracovník - max. 180 Kč/hod.

Hodinové sazby mohou být i vyšší než námi uvedené sazby. Nadační fond Albert ale proplácí pouze maximálně uvedené hodinové sazby. Doplatek sazby musí být hrazen z vlastních nebo jiných zdrojů organizace.

V rozpočtové tabulce, přesně u mzdových nákladů identifikujte – hodinovou sazbu, počet odpracovaných hodin k požadované částce na pokrytí mzdy a výší odvodů). 

V rámci rozpočtu, prosím respektujte doporučení na výši přispěvku na jednotlivé vzdělávací aktivity:
- ubytování – sazba na noc – max. 500 Kč/dítě
- letní tábor – 1 týden – max. 4500 Kč, 2.týdny – 8000 Kč
- autoškola – 10 % z částky by si měl platit klient (motivační složka)
- odborné kurzy (např. svářečský, barmanský, apod.) – max. 8000 Kč

Samozřejmě cena vzdělávacích aktivit může být dražší, doplatek hradí z vlastních zdrojů žadatel o grant.

4) Realizovatelnost projektu

5) Konkrétnost projektu

 • popis situace a potřeb konkrétních příjemců pomoci. 

6) Předchozí zkušenosti s organizací

 • zkušenosti s realizací projektů v minulosti
 • kvalita a úroveň odevzdaných závěrečných a průběžných zpráv minulých projektů.

 

9. S kým mohu konzultovat případné dotazy?

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte:

Kristýna Bernatová
kristyna.bernatova@albert.cz
+420 720 936 133

nebo

Linda Srnková
linda.srnkova@albert.cz
+420 720 936 146